Compensatieregeling Transitievergoeding ontslag zieke werknemer

Wij krijgen veel vragen over de compensatie van de betaalde transitievergoeding na het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. 

De nieuwe compensatieregeling maakt het mogelijk om een betaalde transitievergoeding bij het beëindigen van het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer terug te vragen bij het UWV. De wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd maakt niet uit. Compensatie kan door het UWV worden verstrekt als de werkgever de transitievergoeding heeft betaald na opzegging of op grond van een gesloten beëindigingsovereenkomst. Let wel op dat de compensatie niet meer bedraagt dan de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht heeft op het moment dat de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid eindigt (na 104 weken). De periode daarna wordt niet gecompenseerd door het UWV.

Ook zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon (bijvoorbeeld 70% van het brutoloon in 2e ziektejaar). De wet verplicht de werkgever bij de berekening van de verschuldigde transitievergoeding uit te gaan van 100% van het laatstverdiende loon.

Als aan de werkgever na 104 weken een loonsanctie is opgelegd (wegens onvoldoende re-integratie inspanningen) dan telt ook deze periode niet mee voor de compensatie van de transitievergoeding. De hogere transitievergoeding is dan immers aan de werkgever te verwijten. 

De compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds, wat een verhoging van de (uniforme) premie voor de werkgevers met zich mee zal brengen.

Belangrijk is dat de compensatie voor de transitievergoeding tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 bij het UWV moet worden aangevraagd. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 worden betaald. Daarna (na 1 april 2020) wordt de regeling anders, in die zin dat het recht op compensatie vervalt als een aanvraag door de werkgever langer dan 6 maanden na de betaling van de vergoeding bij het UWV is ingediend. 

Het UWV heeft inmiddels ook informatie over de compensatie van de transitievergoeding op haar website gezet:  

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2018/augustus/compensatie-transitievergoeding-ontslag-langdurig-arbeidsongeschikte-werknemers.aspx

Het Koninklijk Besluit waarmee de regeling in werking treedt dient nog te worden getekend, maar in de praktijk is dit volgens wetgevingsspecialisten slechts een formaliteit.

Voor vragen omtrent deze regeling kan u gerust contact met ons opnemen.